و بیا کارنامه رو به دست راست یا چپ بده!

والبته که به دست چپ هم بدهی ککم نمیگزد! چرا که خوابش را دیده ام.

===================

خواب های مختلفی این چند شب گذشته دیدم

خواب دیدم از «اونجا» زنگ زدن گفتن بیا مصاحبه مرحله چهارم، گفتم مگه تموم نشده بود چرا دست از سرم بر نمیدارید؟

نشستم رو به رو آقاهه

پرسید چند تا از کورس های مهمی که گذروندی رو بگو و کامل توضیح بده

همینطور اطلاعات داشت لود میشد که دیدم رفت اون لباس خاصشو پوشید!

بعد به ذهنم اومد که من الان توضیح هم بدم این متوجه نمیشه که، بعد صحنه بعد نماز جماعت بود و رفت جلو ایستاد، خانم ها پشت سرش و آقایون پشت سر خانما!

منم اون وسط گیر کردم، گفتم درسته نمیشناسم ولی اقتدا میکنم

سجده اول رو که رفتیم دومی رو میخواستم برم دیدم که همه بلند شدند، به خودم شک کردم، منم بلند شدم

خانمی که کنارم بود با بغلیش حرف میزد تو نماز، خیلی برام عجیب بود ، بعد اومد تو صورتم گفت ببین چون اقتدا کردیم میتونیم راحت حرف بزنیم مگه نمیدونستی؟

نماز تموم شد

خانما رفتن جلو با پیش نماز دست بدن

پیش نماز یه چادر سرش کرد و با همه دست داد، گفتم اینجا چه خبره؟ اینکارا چیه؟

باز خانمه اومد تو صورتم گفت ببین چادر سرش کنه محرم میشه، مگه نمیدونستی؟!...