یه مرضی هم هست که این طوریه که طرف خودش هر نوع ردی از خودش رو پاک میکنه، از بین میبره ولی برای اون یکی رو دنبال میکنه، مو به مو در جریان جزییاتشه

این یه نوع بیماریه!