درد بخشی از زندگی ست. به دردها اجازه دهیم عبور کنند و نگران نباشیم که چه میشود! هر دردی شروع درکی جدید از مفهوم زندگیست. 

در دردها هم صبور باشیم...


منبع:

یه جایی که تا مدتها خونه من بود 

از زبان:

یه همدرد