فقط سواله
که اینایی که در اردیبهشت احساس عاشقیتشون سرازیر میشه و میجوشه و میخروشه، جو گیرن یا واقعا همینن؟
نوشته شفیعی کدکنی میگه خاااک بر سر دانشجویی که در بهار عاشق نشود...

فکر میکنم خودم در این زمینه به خودسانسوری شدیدی دچارم، خدا شفام بده.

+مغزم خستس، چشمام خستس، از اینکه چشمام ضعیف بشه میترسم، از عینکی شدن دوباره متنفرم....