فاصله ی بین آدما تعاریف ساختگی هستند
بین دگرگون شدن مرزی نیست
نمی‌دونم چه فکری پشتش هست که نمیذاره یا نمی‌خواد این مرز دیده بشه
همه ما یکی هستیم با همه تفاوت ها.