نمی‌دونم شب دراز شده؟من کم خواب شدم؟

شب تغییر نکرده و من کم خوابم؟

شایدم خوابم از اولش همین بوده و خودم رو به خواب میزدم! ولی هر چی که هست طبیعی نیست

دوست دارم به دوره ~مثل خرس خوابیدنا~ برگردم.

اون طوری طبیعی تر بود. اینطوری هزار تا دلیل داره

پیر شدن اولش واقعا فیزیکی هست، حتی مقاومت در مقابل پیری هم پیری میاره.