حالا چرا دور چشمای ترامپ سفیده؟ نه واقعا چرا؟
یه گریمور درست حسابی هم چیزیه که نداره؟:/

+بچه همسایه بالایی کچلمون کرده انقد دوییده!خوبیش اینه میفهمیم زندگی در جریانه.