پیش خودت نگفتی من با این همه سوال میمیرم؟

نگفتی من دل پاره پارمو چیکار میکنم؟

نگفتی دنیا کوچیکه و یه روز میبینی منو

شایدم تو ندیدی ولی من دیدمت

راستی چرا همیشه من باید ببینمت؟ 

یه بار تو منو ببین،یه بار تو از غصه دق کن!