دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، اینگونه اگر نیست به دنبال خودت باش


امروز خیلی به پشت سرم نگاه کردم دیدم کسی به دنبالم نیست، حالی هم نداشتم به دنبال خودم باشم چون فکر میکنم اگه دنبال خودم باشم دچار حرکت مارپیچی میشم فلذا شاعر در این قسمت خیلی سه نقطه بازی درآورده!


+ من معتاد به توییتر شدم، جذابیت خاصی هم نداره ها ولی اعتیاد آوره، حرکت های اونجا مثل اینجا پیش بینی پذیر نیستن، کاتوره ای هستن، اینجا من می‌دونم حداقل چند نفری میخونن تراوشاتم رو ولی اونجا یارو فقط اسکرول میکنه،فقط!


++و اینکه من اینجا خیلی بیشتر خودمم، اونجا باید طبق ذائفه ملت فیو کرد! ریت کرد و باقی چرندیات!